شرح وظایف :

 • تقسیم کار بین کارکنان حسابداری
 • کنترل اسناد حسابداری ثبت شده
 • امضای چک و کلیه اسناد هزینه
 • راهنمایی، کنترل و نظارت بر کار کارکنان حسابداری
 • تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق
 • رسیدگی پیش پرداخت‌های علی الحساب و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت مقررات مربوطه و امضاء آنها
 • تشخیص و طبقه بندی اعتبارات و نظارت در ثبت و نگهداری اعتبارات برابر موازین و مقررات مالی و اعتبارات مصوب
 • انجام امور بیمه ای پرسنل و مکاتبات با بیمه های تامین اجتماعی و سلامت و بازنشستگی
 • ثبت وتنظیم حقوق هیئت علمی و پرسنل
 • ثبت و تنظیم حقوق آسیستان و انترن
 • پیگیری کسورات حقوق
 • پاسخگویی به نهادهای نظارتی
 • انجام مکاتبات لازم در حدود اختیارات
 • انجام سایر امور محوله