به نام او که برترین برترین ها است

خط مشی کیفیت دانشکده دندانپزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی مشهد به عنوان یکی از پرسابقه ترین دانشکده های دندانپزشکی ایران، با تکیه بر سابقه
درخشان همکاران و پرسنل و اعضاء هیأت علمی، و دانش سازمانی ایجاد شده بر پایه تجربه و سابقه، در راستای نیل
به جایگاه واقعی و شایسته خود به عنوان اولین و برترین دانشکده دندانپزشکی ایران، مقاصد نهایی زیر را به عنوان
هدف نهایی در نظر دارد:
١-ارتقاء به جایگاه برترین دانشکده دندانپزشکی ایران
٢-تبدیل شدن به مرجع علمی در بین دانشکده های دندانپزشکی ایران
٣-مطرح شدن در رده مرجع علمی بین دانشکده های دندانپزشکی جهان
٤-تبدیل شدن به مرجع در زمینه مدیریت سازمانی و رضایت ذینفعان در بین مراکز آموزشی علمی ایران
در این راستا و باتوجه به محیط (فرصت ها، تهدیدها، توان و محدودیت ها) خط مشی سازمان و چهارچوب هدف
گذاری کوتاه زمان، ایجاب می نماید که مسیر و خط مشی سازمان، محورهای زیر را به عنوان خطوط راهنما، در برابر
دید قرار دهند:
١-تعیین فرآیندها و تدوین مدارک هدایت و کنترل و پایش فرآیندها و بهبود مداوم آن ها برای ایجاد سازمانی
شفاف و چابک در راستای رضایت مشتریان، کارکنان و ذینفعان
٢-ارتقای سطح آگاهی کارکنان برای افزایش اثر بخشی عملکردها و حصول به سازمان دانش محور
٣-تلاش برای افزایش رضایت مداوم ذینفعان و جلب همکاری آنان در ارتقاء سازمان
اینجانب به عنوان رئیس دانشکده با اعلام این سند، تعهد خود به تلاش برای نیل به جایگاه مذکور را اعلام داشته و
کلیه افراد سازمان اعم از پرسنل اداری و کادر هیأت علمی و دانشجویان را موظف به برنامه ریزی و تلاش برای
همسو شدن با سازمان می نمایم.
این سند نه تنها تعهد مدیریت که تعهد کل سازمان برای بهبود و ارتقاء بوده و نتایج حاصل از آن قطعاً برای کلیه
شاغلین در سازمان، به عنوان پاداش محسوب می گردد. در عین حال مدیران ارشد سازمان موظف شده اند دستورالعمل
های لازم برای تشویق و پاداش به همکاران مؤثر در تسریع روند ارتقاء را معین، ابلاغ و جاری نمایند

                       دکتر ناصر سرگلزایی                          
  رییس دانشکده دندانپزشکی مشهد
مشهد - ابتدای بلوار وکیل آباد، مقابل پارک ملت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن : 38829525 051
نمابر : 38829500 051
رایانامه :SargolzaieN@mums.ac.ir

اهداف دانشکده دندانپزشکی مشهد

به نام خالق انگیزه ها که هدف نهایی جهان است .

من بر امت خودم از دو چیز میترسم: آرزوهای دراز و سوء مدیریت    امام علی (ع)


دانشکده دندانپزشکی مشهد با توجه به اهداف و مقاصد و خط مشی تعیین شده و خطوط راهنمایی ابلاغ شده از سازمان بالادست،
اهداف سال ١٣٩٨ خود را به عنوان خط راهنمای سازمان به شرح زیر تعیین و ابلاغ می نماید.
محورهای زیر اهداف است که معاونت ها، مدیران و پرسنل، موظفند برای نیل به آنها تا پایان سال برنامه ریزی و تلاش نموده، و مرتب
در بازه های زمانی از پیش مشخص شده، میزان حصول به نتیجه، موانع، راهکارهای تغییر تاکتیک برای حصول به نتیجه، و موارد
مرتبط را به اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است باتوجه به سطح و جایگاه والای پرسنل این سازمان و اطمینان از درک لزوم حصول به اهداف، تلاش و پیشرفت در راستای
اهداف، انتظار حداقلی از بدنه سازمان است.
محورهای هدف و نتایج مورد انتظار:
١- ثبت و تغییر مدارک سازمانی بر اساس استاندارد ایزو ٩٠٠١ ویرایش ٢٠١٥ و اخذ گواهینامه در سال جاری زیر نظر
نماینده مدیریت با گزارش وضعیت و پیشرفت هفتگی و براساس گانت مربوطه
٢- تهیه (به روزرسانی) سند راهبردی سه ساله و ٢٠ ساله زیر نظر کمیته راهبری سیستم تا پایان سال بر اساس گانت
مربوطه با گزارش دهی دو هفته یکبار
٣- تشکیل کمیته بررسی ریسک زیر نظر معاون اداری و مالی، و بررسی مداوم ریسک های محیطی، فرآیندی، و تغییرات و
تهیه طرح اقتضایی سازمان برای ایمن سازی منابع و تعیین چهارچوب مدیریت بحران های ناشی از عوامل طبیعی و
غیر طبیعی، براساس گانت تعیین شده، و گزارشات ١٥ روزه از روند انجام کار و روند پیشرفت کار
٤- تشکیل کمیته پژوهش سازمانی برای شناسایی ضعف های سازمانی و نقاط بهبود سازمان در حوزه های منابع انسانی،
اصلاح فرآیندها و شناسایی دوباره کاریها، موازی کاری ها، و همچنین خطاناپذیرسازی فرآیندها طبق گانت مشخص با
گزارش دهی دوره ای در دوره های ١٥ روزه زیر نظر معاون اداری و مالی
٥- تهیه گانت آموزش پرسنل برای افزایش سطح آگاهی و تهیه برنامه آموزش و سند برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی
برای حداقل ٢٠٠ نفر ساعت آموزش در سال جاری و ارائه گزارشات ماهانه زیر نظر کمیته آموزش کارکنان متشکل از
سرپرست پرستاری، معاون پژوهشی ،EDO معاون اداری و مالی، مسئول
٦- تهیه سند شناسایی الزامات مشتریان و وضعیت رضایت مشتریان و ذینفعان و تلاش برای افزایش ٥ درصدی آن تا
پایان سال توسط معاون اداری و مالی و با گزارشات و منحنی های آماری مربوطه در بازه های ماهانه
٧- تهیه کمیته بررسی راهکارهای کاهش انرژی زیر نظر معاون اداری و مالی و بررسی های کارشناسی و ارائه راهکار و
تلاش برای کاهش ١٠ الی ٢٠ درصدی در مصرف انرژی نسبت به بازه مشابه سال قبل برای نیمسال دوم سال جاری
زیر نظر معاون اداری و مالی و با گزارش دهی ماهانه.
٨- ممیزی سیستم طبق برنامه و گانت و برنامه ریزی از پیش تعیین شده به صورت دوبار ممیزی داخلی هر قسمت
سازمان یا هر فرآیند، در نیمسال دوم، زیر نظر نماینده مدیریت و گزارش ماهانه ممیزی و نحوه ممیزی و نتایج حاصله،
عدم انطباق ها و راهکارهای اصلاح و اقدام اصلاحی
لازم به توضیح است که در راستای نیل به جایگاه برتر و برترین، توجه به اهداف محیط زیستی نیز باید مدنظر همکاران باشد و لذا لازم
است کلیه ثبت ها و گزارش دهی ها ذکر شده آنلاین و بدون استفاده از کاغذ صورت پذیرد.
اهداف تعیین شده چهارچوبی برای تنظیم فعالیت ها، برای کارکنان سازمان بوده و لازم است تمامی پرسنل و معاونت ها فعالیت خود را برای نیل به اهداف هماهنگ نمایند.

 

 

به نام او که برترین برترین هاست

من بر امت خودم از دو چیز میترسم: آرزوهای دراز و سوء مدیریت    امام علی (ع)

اهداف کیفیت دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1397
اهداف کیفیت جهت برنامه ریزی مدیران و گروهها و بخشها و دوایر  سازمان به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد.
در سال 1397 و به جهت حرکت در راستای خط مشی سازمان اهداف زیر مدنظر می باشد.
بررسی میزان اثر بخشی در ابتدای اصلی در نیمه اول سال 1397
آموزش 500 نفر ساعت در راستای ارتقای سطح عملکرد مرتبط با سیستم کیفیت کارکنان و هیئت علمی
آموزش 1000 نفر ساعت در راستای ارتفاء مهارتهای شغلی
شناسائی دوباره کاریها در سه ماهه اول سال 1397 و کاهش5% دوباره کاریها در نیمه دوم سال
افزایش رضایت مشتریان در نیمه دوم سال
توسعه منابع مالی – فیزیکی و تجهیزات و نیروی انسانی
افزایش کیفیت 5% خدمات آموزشی ، درمانی و پژوهشی
تجمیع منابع پراکنده با کاربرد مشترک و افزایش بهره وری منابع ( یونیتها – امکانات بخشها و نیروی انسانی از قبیل منشی ها )
اصلاح سیستم توزیع منابع در جهت صیانت از بیت المال
سامان دهی فضای فیزیکی در جهت افزایش کارائی پرسنل
تدوین سند ارزش آفرینی در سازمان در نیمه اول سال و تلاش برای برند سازی دانشکده
کلیه پرسنل سازمان موظف به همکارای در نیل به اهداف فوق می باشند
.

به نام او که برترین برترین هاست

من بر امت خودم از دو چیز میترسم: آرزوهای دراز و سوء مدیریت    امام علی (ع)

اهداف کیفیت دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1396
.اهداف کیفیت جهت برنامه ریزی مدیران و گروه ها و بخشها و دوایر سازمان به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد.در سال 1396 و به جهت حرکت در راستای خط مشی سازمان اهداف زیر بر اساس الزامات مد نظر می باشد
  اخذ گواهینامه ایزو 2015-9001
اجرای مدارک و مصوبات داخلی سازمان بر اساس مدرک تهیه شده .
بررسی میزان اثر بخشی فرآیندهای اصلی و افزایش 5%  اثر بخشی در نیمه دوم سال
آموزش 1500 نفر ساعت در راستای ارتقای سطح عملکرد مرتبط با سیستم کیفیت کارکنان و هیات علمی
شناسایی دوباره کاریها و کاهش 5% دوباره کاریها در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول
افزایش 2% رضایت مشتریان در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول
توسعه منابع از طریق افزاش 10% کیفیت خدمات درمانی و 5% خدمات پژوهشی
قاطعیت در اجرای آیین نامه ها به خصوص آیین نامه انضباطی
تجمیع منابع پراکنده با کاربرد مشترک و افزایش بهره وری منابع ( یونیت ها ، امکانات بخش ها ، نیروی انسانی ، از قبیل منشی ها و ...)
اصلاح سیستم توزیع منابع در جهت صیانت از بیت المال ( آیین نامه حفظ اموال -س اعت کار و ...)
افزایش فضای فیزیکی به میزان حداقل 20% فضای آموزشی فعلی
کلیه پرسنل سازمان موظف به همکری در نیل به اهداف فوق می باشند.


به نام او که برترین برترین هاست

از دو چیز بر امت خود میترسم، آرزوهای دراز و سوء مدیریت      امام علی(ع)

اهداف کیفیت جهت برنامه ریزی مدیران و گروه ها و بخشها و دوایر سازمان به شرح زیر تعیین و ابلاغ میگردد.

در سال 1395 و به جهت حرکت در راستای خط مشی سازمان اهداف زیر مد نظر میباشد:

1-      اخذ گواهینامه ایزو 2008-9001

 2-      همسو سازی کامل روش های داخلی سازمان و ادغام مدارک همسو و موازی

3-      بررسی میزان اثربخشی فرآیندهای اصلی و افزایش 5%  اثربخشی در نیمه دوم سال

4-      آموزش 1000نفرساعت در راستای ارتقای سطح عملکرد مرتبط با سیستم کیفیت کارکنان و هیات علمی

5-      شناسایی دوباره کاریها و کاهش 50% دوباره کاریها ی شناسایی شده در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول

6-      افزایش 5% رضایت مشتریان در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول

7-      توسعه منابع از طریق افزایش 10 درصدی روحیه و امید در نیروی انسانی و افزایش کمی 10%، افزایش نسبت هیات علمی به دانشجو و اصلاح توزیع مناسب هیات علمی در گروه های آموزشی دانشکده

8-      افزایش 5% کیفیت خدمات آموزشی، 10% کیفیت خدمات درمانی و 5% کیفیت خدمات پژوهشی

9-      اصلاح زیرساخت فیزیکی برای افزایش 5% رضایت پرسنل و هیات علمی و دانشجویان

کلیه پرسنل سازمان موظف به همکاری در نیل به اهداف فوق میباشند.

کلیه مدیران و معاونین موظف به اعلام و ابلاغ برنامه عملیاتی خود برای حصول به اهداف فوق تا 25/1/95میباشند.

  به نام او که برترین برترین هاست

برترین ، صفت خداست و تلاش برای  برتر شدن در هر زمینه ای ، تلاش  به سوی 

صفات خدایی و وظیفه هرایمان آورنده ی موحدی است

خط مشی کیفیت دانشکده دندانپزشکی مشهد– ویرایش اول

دانشکده دندانپزشکی مشهد به عنوان یکی از پرسابقه ترین دانشکده های دندانپزشکی ایران ، با تکیه بر سابقه درخشان همکاران و پرسنل و اعضاء هیات علمی ، و دانش سازمانی ایجاد شده بر پایه تجربه و سابقه ، در راستای نیل به جایگاه واقعی و شایسته خود به عنوان   یکی از  برترین دانشکده های دندانپزشکی ایران ، خط مشی خود را در قالب این سند و به منظور نیل به جایگاه برترین ها ی علمی و سازمانی در سطح جهانی ، به شرح زیر تعیین نموده است:

1-     بهبود مداوم مدارک و اسناد  برای  ایجاد سازمانی شفاف و چابک  در راستای رضایت مشتریان و کارکنان

2-     بهبود مداوم اثر بخشی فرآیند های سازمان

3-     ارتقای سطح آگاهی کارکنان از طریق آموزش در راستای افزایش اثربخشی و عملکرد ها

4-     کاهش دوباره کاریها و فعالیتهای غیر اثربخش

5-    افزایش مستمر رضایت مشتریان و تلاش برای جلب همکاری آنان در ارتقاء سازمان

اینجانب به عنوان رییس دانشکده با ابلاغ این سند(ویرایش اول) ، تعهد خود به تلاش برای نیل به جایگاه مذکور را اعلام داشته و کلیه افراد سازمان اعم از پرسنل اداری و  کارکنان و کادر هیات علمی  را موظف به برنامه ریزی و تلاش برای همسو شدن با سازمان   مینمایم.

این سند نه تنها تعهد مدیریت ، که تعهد کل سازمان برای بهبود و ارتقاء بوده و نتایج حاصل از آن قطعا برای کلیه شاغلین در سازمان ، به عنوان پاداش محسوب میگردد.

این سند ، چشم انداز و راهنمای مسیر برای تمامی مدیران و پرسنل سازمان محسوب میگردد. 

به نام او که برترین برترین هاست

به نام خداوند که قدیر است و جهان را چنان بنا نهاده است که هر چیز قدر و اندازه متناسب دارد

من بر امت خودم از دو چیز میترسم: اول سوء مدیریت و دوم آمال دراز و بی انتها علی ابن ابی طالب (ع)

مدیریت دانشکده دندانپزشکی مشهد در راستای جهت دهی سازمان بر اساس خط مشی اعلام شده اهداف خود برای سال 1393 را به شرح زیر اعلام میدارد.

کلیه مدیران در بخش های مختلف سازمان موظف به تعیین اهداف سال جاری مجموعه تحت امر خود ، بر اساس اهداف سازمانی میباشند. لازم است گروه های مختلف پس از همفکری اعضاء گروه نسبت به اعلام اهداف و برنامه اجرایی آن اقدام و اسناد مربوطه را تا پایان مهر ماه به مدیریت سازمان تحویل نمایند . بدیهی است بررسی و ارزشیابی گروه ها بر اساس تناسب اهداف تعیین شده با امکانات گروه ، تلاش گروه ها ، و حصول به اهداف تعیین شده در پایان سال ، انجام خواهد شد.