تماس با ما

 
 
مشهد - ابتدای بلوار وکیل آباد، مقابل پارک ملت - دانشکده دندانپزشکی
 
 
تلفن  :٣٨۰۶٧١۰۰

تلفن : ١۵-٣٨٨٢٩۵۰١
 
فاکس: ٣٨٨٢٩۵۰۰
 
کد پستی :٩١٧٧٩۴٨٩۵٩
 

تلفن های داخلی دانشکده