کارگاه توانمند سازی دستیاران دندانپزشکی با عنوان مهندسی بافت در دندانپزشکی

 با تدریس دکتر محمد امین خواجوی مورخ 26 خرداد ماه ساعت 9/30 صبح در سان امفی تاتر دانشکده