nobat.JPG - 19.60 kB
1nobat.JPG - 46.57 kB
2nobat.JPG - 48.50 kB
3nobat.JPG - 45.11 kB
4nobat.JPG - 43.98 kB
5nobat.JPG - 49.16 kB
6nobat.JPG - 39.47 kB

دانلود شماره های داخلی دانشکده

شماره مستقیم همه داخلی های دانشکده دندان پزشکی مشهد ٣٨۰۶٧ می باشد که ٣ رقم آخر آنها داخلی های مورد نظر می باشد .
 مثل پذیرش صبح اتاق ١00 که مستقیم آن عبارت است از٣٨۰۶٧١00

معرفی بخش ها ی دانشکده

به نام او که برترین برترین هاست

آشنایی با بخش پاتولوژیدر این بخش نمونه های پاتولوژی مربوط به شیفت صبح دانشکده و کلینیک ویژه ، نمونه های بیماران جراحی شده در سایر بیمارستانهای سطح شهر و یا نمونه های ارسالی از مطب پزشکان پذیرش می شود.
امکان تحویل بلوک های پارافینی و اسلایدهای نمونه ها وجود دارد و با درخواست کتبی پزشک معالج و ارائه مدرک شناسایی تحویل بیمار می شود.
در بایگانی جواب های پاتولوژی امکان دسترسی مراجعه کنندگان به پاسخ های نمونه های بافتی از سال 1349 تا به حال فراهم است. 
 

 

P1100300.JPG - 4.42 MB
به نام او که برترین برترین هاست

آشنایی با بخش ترمیمی


پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند
      السواک شطر الوضوء شطر الایمان
مسواک زدن از مقدمات وضو است و وضو از مقدمات ایمان

درمانهای ترمیمی در موارد زیر تجویز می شود


پوسیدگی ها
دندانهای بدشکل ، نازیبا، شکسته و بدرنگ (سفید کردن دندانها)
ترمیم یا جایگزینی ترمیم های معیوب قبلی
ترمیم دندانها پس ازمعالجه ریشه یا عصب کشی