بازدید: 4237

   

صفحه اصلی

 

 
   

 

 

 

آیین نامه ها

 

ضوابط پوششی  

بر اساس "شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه هاو دانشکده های علوم پزشکی کشور"ضوابط پوشش به تفکیک به صورت بروشور تهیه و جهت اطلاع رسانی به دانشجویان قابل دسترسی می باشد  .

دانشچویان عزیز در صورت تمایل به مطالعه و رؤیت متن کامل "شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور"

 

می توانند فایل زیر را دانلود نمایند .

 

  

 

 

امور دانشجویی

 
   
1- وام هاي صندوق به دانشجويان متقاضي به شرط دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي، نياز مالي، سپردن تعهد محضري و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي( دانشجويان سال آخر با حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم ) قابل پرداخت است

2- بازپرداخت كليه وامهاي دانشجويي پس از فارغ التحصيلي به صورت اقساط حداكثر تا 48 ماه (بسته به ميزان وام دريافتي) انجام مي پذيرد

3- آيين نامه جديد پرداخت وام هاي تحصيلي (آخرين مصوبه ) به صورتPDF جهت اطلاع دانشجويان محترم در همين صفحه قابل مشاهده مي باشد

4- انواع وام هاي تحصيلي شامل:

وام كمك هزينه تحصيلي- وام كمك هزينه مسكن- وام ضروري – وام وديعه مسكن- وام اعتبار خريد كالا- وام شهريه- وام بيمه دانشجويي- هزينه خوابگاه

5- وام كمك هزينه تحصيلي: حداكثر به مدت 10 ماه در سال و براي دانشجويان مجرد ماهيانه000 /380 ريال و دانشجويان متاهل000/ 560 ريال و براي دانشجويان متاهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند000/ 90ريال حق اولاد تعلق ميگيرد. حداكثر سنوات مجاز براي استفاه از وام هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي 14 نيمسال تحصيلي براي دوره دكتراي عمومي مي باشد

6- وام كمك هزينه مسكن: به شرط داشتن اجاره نامه مورد تاييد و صرفا به دانشجويان كه در محل سكونت خانواده نبوده اند و در خوابگاه دانشجويي نيز سكونت ندارند به دانشجويان مجرد ماهيانه000/ 250 ريال و دانشجويان متاهل ماهيانه000/ 500 ريال پرداخت ميگردد

7- وام ضروري: به دانشجويان دوره روزانه كه با مشكل مالي روبرو ميگردند پس از يكسال از شروع تحصيل و رعايت فاصله 12 ماه يك نوبت به شرح ذيل پرداخت ميگردد.

مقاطع دكتراي عمومي و تخصصيPHD مبلغ 6/000/000 ریال

نكته:دانشجويان به شرط نوبت زماني 12 ماه در صورت درخواست مابه التفاوت وام را تا سقف 6/000/000 ريال دريافت ميدارند( در صورتي كه قبلا وام ضروري دريافت كرده باشند)

ساير موارد وام ضروري شامل آيين نامه ماده 22 مي باشد.

8- وام وديعه مسكن : به دانشجويان متاهل دوره روزانه كه در محل سكونت خانواده نبوده يا در خوابگاههاي دانشجويي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تاييد ارائه نمايند فقط براي يكبار در هر مقطع تحصيل پرداخت ميگردد.

جهت دانشجويان متاهل دوره دكتراي عمومي حداكثر000/000/ 18 ريال

جهت دانشجويان متاهل دوره تخصصيPHD حداكثر 000/000/ 45 ريال

لازم به توضيح ، اين وام در هنگام فارغ التحصيلي بايستي يكجا بازپرداخت شود

9- وام بيمه دانشجويي: اين وام به دانشجويان دوره روزانه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني وآيين نامه بيمه همگاني پرداخت ميگردد.

دانشجويان متاهل مرد بابت افراد تحت تكفل ( همسر و فرزندان حداكثر 3 فرزند) از وام بيمه استفاده مي كنند.

10- وام اعتبار خريد كالا: به منظور كمك به تامين بخشي از هزينه ها و مسائل آموزشي و كمك آموزشي به شاغلين در مقطع تخصص و PHD حداكثر به مبلغ000/000/ 4 ريال و ساير مقاطع حداكثر000/000/ 1 ريال به صورت اعتبار خريد از فروشگاه اينترنتي صندوق پرداخت مي شود

11- وام شهريه:به منظور فراهم آوردن و نظام مند كردن اجراي قانون بودجه كل كشور مبني بر پرداخت وام شهريه به دانشجوياني كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي باشند، اين وام پرداخت ميگردد.( با رعايت ضوابط و مقررات خاص مندرج در آيين نامه صندوق رفاه دانشجويان )

دانشجويان دوره دكتري عمومي و تخصصيPHD تا مبلغ 200/000/000 ریال در پنج نوبت و هر نوبت حداكثر مبلغ 50/000/000 ریال.

از دانشجويان محترم درخواست ميگردد جهت اطلاع از آين نامه ها و ضوابط كلي پرداخت وام هاي دانشجويي فايل هاي PDFذيل را مطاله نمايند.

1- آيين نامه پرداخت تسهيلات

2- دستورالعمل بازپرداخت وام ها

3- دستورالعمل اجاره بهاي خوابگاهاي دانشگاه علوم پزشكي
 

 

شوراي صنفي

مقدمه:

به منظور بهبود بخشیدن به شرائط زندگی دانشجویان و بستر سازی مشارکت دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در امور صنفی و رفاهی دانشجویی، شوراهای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می گردند.

ماده 1: تعاریف

1 – 1 -تعریف صنف: صنف به مجموعه ای از افراد اطلاق می گردد که به سبب دارا بودن نقش اجتماعی مشترک، با عنوانی واحد در جامعه شناخته می شوند.

2-1- امور صنفی دانشجویی: امور صنفی صرفاً به مجموعه ای از امور کمک آموزشی ، رفاهی و معیشتی مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی اطلاق می گردد که دانشجویان عضو شوراهای صنفی واحدهای مختلف دانشگاهی در چارچوب مقررات موضوعه و این آیین نامه در این راستا فعالیت می نمایند.

3 – 1-فضاهای دانشگاهی: عبارتست از محوطه دانشگاه، دانشکده ها و خوابگاهها

تبصره: انجام فعالیت های فرهنگی، سیاسی، آموزشی و پژوهشی از شمول فعالیتهای شورای صنفی خارج بوده و فعالیت های فوق حسب مور مشمول آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان ، کانونهای فرهنگی، هنری و علمی ، پژوهشی می باشند.

ماده2: اهداف

1 – 1 -ارتقاء مشارکت و توسعه فعالیتهای قانونمند دانشجویی در امور صنفی مربوط به آنان

2 – 1 -ایجاد بستر مناسب در جهت ارائه پیشنهادات و نظرات دانشجویی در مورد امور صنفی مربوطه

3 – 2- مشارکت در بهبود شرایط رفاهی و معیشتی دانشجویان با بهره گیری از توانائیها و مشارکت دانشجویان

در مراحل برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای فعالیت های مرتبط با امور صنفی

4 – 2- تلاش در جهت تعیین حفظ و پیگیری حقوق مرتبط با امور صنفی دانشجویان از طریق شورای دانشجویی دانشکده یا دانشگاه علوم پزشکی کشور

5 – 2- تلاش برای ایجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفکری و همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی ذیربط و آشنایی بیشتر آنان با واقعیت ها و مشکلات یکدیگر جهت همکاری متقابل

ماده 3: تشکیلات

1 – 3 -در هر واحد دانشگاهی ، اعضای شورای صنف با حضور حداقل یک سوم دانشجویان آن واحد و با کسب اکثریت نسبی آراء به مدت یکسال انتخاب می گردند.

2 – 3 -اعضای منتخب هر شورا در اولین جلسه، یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می نمایند که وظیفه مدیریت جلسات و امضا و ابلاغ مصوبات شورا را به عهده دارد.

3-3 – شورای صنفی مرکزی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی از دبیران شوراهای صنفی و احد تشکیل می گردد که وظیفه پیگیری امور صنفی در سطح دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و هماهنگی بین شورای های صنفی واحدهای مختلف دانشگاهی را بر عهده دارد.

ماده 4: شرایط عضویت

 

تمامی دانشجویان دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی کشور که دارای شرایط ذیل باشند می توانند کاندیدای عضویت در شوراهای صنفی گردند.

1 – 4 – نداشتن حکم قطعی تخلف در کمیته انضباطی دانشگاه

2 – 4 – نداشتن سوء شهرت به تائید شورای دانشجویی دانشگاه

3 – 4 – نداشتن بیش از یک ترم مشروطی آموزشی

4 - -4 -هر دانشجو می تواند فقط در یک شورای صنفی عضویت داشته باشد.

5 – 4 – مدت باقیمانده از دوران تحصیل اعضاء نباید کمتر از یک دوره شورا باشد

تبصره: مدت فعالیت هردوره شورا یک سال تحصیلی تمام از زمان انتخابات می باشد.

6 – 4 – میهمان نبودن از سایر دانشگاهها و میهمان نشدن در سایر دانشگاهها

7 – 4 – گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی از تحصیلات آنها 
 
   

 

 

 

سلف سرویس