بازدید: 13307

 لینک صفحات معاونت آموزش

 

دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

دفتر توسعه آموزش

 
 

دوره های تخصصی (دستیاری) دندانپزشکی

کمیته پایان نامه ها  
 

استادان مشاور تحصیلی

دوره های فلوشیپ  

 

 کارکنان معاونت آموزش

 
      دکتر علیرضا صراف شیرازی
          معاون آموزشی دانشکده
               استادگروه کودکان
                   پست الکترونيک
sarrafa[at]mums.ac.ir           
   شماره تماس: 38829501 - 051
           دکتر امیر معین تقوی
معاون تخصصی و تحصیلات تکمیلی
           استاد گروه پریودونتولوژی
                  پست الکترونيک
moeentaghavi[at]mums.ac.ir       
       شماره تماس :38829501- 051
   

احمد علی حساس

رئیس اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونيک : hassasaa1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38067279 - 051