بازدید: 1356
 

 
   
معاونت مالی و اداری
دکتر رضا زارع محمود آبادی
متخصص آسيب شناسي دهان و فك و صورت 

پست الکترونیک : zarer[at]mums.ac.ir 
 
 
 

 

کارکنان واحد امور اداری، کارگزینی و دبیرخانه

هادی شاه نظری

سمت اجرایی: رئیس اداره امور اداری

شماره تماس: 38832302

پست الکترونيک :shahnazarih1[at]mums.ac.ir

 

  نعیمه محمدزاده کرمانی

سمت اجرایی: مسئول دبیرخانه و بایگانی

پست الکترونيک :kermanin1[at]mums.ac.ir

  علی اباذری نجف آبادی

سمت اجرایی: مسئول کارگزینی

پست الکترونيک :abazaria1[at]mums.ac.ir

 

رضا پاریاب

سمت اجرایی: رابط ارزشیابی و اتوماسیون اداری

پست الکترونيک :paryabr1[at]mums.ac.ir

 

 

محمد تقی بهشتی

سمت اجرایی: متصدی امور مرخصی ها

پست الکترونيک :beheshtimt1[at]mums.ac.ir

علی اکبر کرمی پور
سمت اجرایی: نامه رسان
 

 

کارکنان واحد حسابداری و کارپردازی

 

 

  مرتضی جاودانی بافکر

سمت اجرایی: رئیس واحد حسابداری

تلفن تماس: 38829523

پست الکترونيک :javedanibm1[at]mums.ac.ir

  محسن عليپور بريوانلو

سمت اجرایی: حسابدار

تلفن تماس: 38832300 داخلی 302

پست الکترونيک :alipourm3[at]mums.ac.ir

حميد جعفري تربقان 

سمت اجرایی: حسابدار

تلفن تماس: 38832300 داخلی 308

پست الکترونيک :jafarith2[at]mums.ac.ir

 

محسن اینانلو

سمت اجرایی: کارپرداز

تلفن تماس: 38829523

پست الکترونيک :inanloum2[at]mums.ac.ir

 

 


مجتبي عبدي شانديز

 سمت اجرایی: کارپرداز

 تلفن تماس: 38832300 داخلی 277

 پست الکترونيک :abdim3[at]mums.ac.ir

 

   

غلامعباس هاشمی عربی

سمت اجرایی: امین اموال

تلفن تماس: 38832300 داخلی 111

پست الکترونيک :hashemia1[at]mums.ac.ir

 

مریم جدکاره 

سمت اجرایی: متصدی امور دفتری

تلفن تماس: 38832300 داخلی 305

 پست الکترونيک : jedkarehm1[at]mums.ac.ir

   

 

 

 


 
 
 

 

 
 

منوي اصلي صفحات داخلی