بازدید: 8390
 

 مدیر گروه : دکتر بهجت الملوک عجمی

 پست الکترونیک: ajamib[at]mums.ac.ir

تاریخچه

معرفی:

رسالت وماموريت گروه سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی :

تربیت نیروی انسانی کارامدی است که درسه حیطه دانش،نگرش ومهارت،دارای توانمندیهای لازم برای ایفای نقش در سیستم مدیریت سلامت، ازطریق فعالیت های سازمان یافته درزمینه توسعه خدمات پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان بوده وسبب ارتقاءسطح سلامت دهان ونهایتا"بهبودکیفیت زندگی مردم شود.

اهداف اختصاصی :

1. توسعه دانش موردنیازفراگیران برای ایفای نقش مدیریتی درسیستم سلامت

2. توسعه دانش موردنیازفراگیران برای توسعه فعالیتهای سازمان یافته اجتماعی درزمینه پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان

3. توسعه دانش موردنیازفراگیران برای توسعه سلامت دهان ودندان افرادجامعه

4. ایجاددیدگاه : جامع نگری- جامعه گرایی وتقدم پیشگیری بردرمان ،درفراگیران برای توسعه سلامت دهان ودندان

5. ایجاد مهارتهای لازم موردنیازبرای ایفای نقشهای: مدیریتی- فعالیتهای سازمان یافته اجتماعی- توسعه خدمات پیشگیری بیماریهای دهان ودندان درفراگیران

6. توسعه پژوهش های مرتبط باسلامت دهان

 
مدت دوره:  
معرفی رشته :  
اساتید پیشکسوت:  
مدیران گروه از ابتدا تا کنون:  

تماس با گروه:

 آدرس : مشهد - ابتدای بلوار وکیل آباد - مقابل پارک ملت - دانشکده دندانپزشکی - طبقه دوم - گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 تلفن : 18-38829501 داخلی 217 -213 فکس : 8829500

Comu.den[at]mums.ac.ir  :Email

 

 

اعضا

اعضای هیات علمی گروه سلامت دهان

 

  دکتر بهجت الملوک عجمی

دانشیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ajamib[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر علی کاظمیان

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :kazemiana[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

دکتر ترانه موحد

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :movahhedt[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

  دکتر هدیه توتونی

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :h_toutouni[at]yahoo.com

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
دکتر فاطمه خوراکیان

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :khorakianf[at]mums.ac.ir

  دکتر هومن کشاورز

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :keshavarzh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر زهرا محمدزاده

استادیار گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mohammadzadehz[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر الهام دوستداری

گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر صدیقه کرباسی

گروه جامعه نگر دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
 

 

 

 

 

 

 

آموزشی

 

 

اهداف آموزشی گروه:  
تعداد واحدها:  
برنامه کلی آموزشی دانشجویان عمومی:  
برنامه کلی آموزشی دانشجویان تخصص:

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی