کمیته پایان نامه ها

بازدید: 5040

 

     

 

اعضا

  

 
           
   

 


 
            
 

 

 

 

     

فرآیندها

دانلود فرآیند ثبت عنوان در کمیته پایان نامه

دانلود فرآیند ثبت عنوان پایان نامه در اداره آموزش دانشکده (دکتری عمومی)

دانلود فرآیند ثبت عنوان پایان نامه در اداره آموزش دانشکده (دکتری تخصصی)

دانلود فرآیند دفاع از پایان نامه 

 

 

 

آیین نامه وفرم ها

 


 جهت دانلود فایل ها بر روی عنوان های مربوطه کلیک نمایید.

آیین نامه پایان نامه عمومی 


 جهت دانلود فایل ها بر روی عنوان های مربوطه کلیک نمایید.

                  آیین نامه پایان نامه تخصصی

 

 فرم شماره 1:  دانلود  تصویب موضوع پایان نامه

شماره 2 :  دانلود گزارش پیشرفت پایان نامه

فرم شماره 3 :  دانلود فرم ارزیابی مرحله پیش دفاع

شماره 4 : دانلود فرم چک لیست ارزیابی پایان نامه  تخصصی

فرم شماره 5: دانلود فرم چک لیست ارزیابی پایان نامه عمومی

فرم شماره 6 : دانلود صورتجلسه دفاع

 

 

 

 

 

فرمت پایان نامه

 

 دانلودفرمت پایان نامه

 

 


 

الویتهای پژوهشی

 

  دانلودالویت های پژوهشی
   

 دفاع پایان نامه

 

 
 
   
      
   

منوي اصلي صفحات داخلی