دکتری عمومی دندان

بازدید: 4052

 

 

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

مصوب جلسه 826 مورخ 3/3/95 شورای آموزشی دانشگاه


 

تقویم نیم سال اول سال تحصیلی 1396-1395 

 انتخاب واحد اینترنتی 

13/6/95  لغایت 25/6/95

  شروع کلاسها

27/6/95

حذف و اضافه

27/6/95 لغایت 8/7/95

حذف تکدرس

23/10/95

پایان کلاسها

23/10/95

شروع امتحانات

2/11/95

پایان ترم

14/11/95

 

 

تقویم نیم سال دوم سال تحصیلی 1396-1395

انتخاب واحد اینترنتی

9/11/95 لغایت 21/11/95

شروع کلاسها

23/11/95

حذف و اضافه

23/11/95 لغایت 5/12/95

حذف تکدرس

31/3/96

پایان کلاسها

31/3/96

شروع امتحانات

6/4/96

پایان ترم

20/4/96

 

  

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی