سوالات در خصوص تقاضای صدور کارت شناسایی

بازدید: 256
 

                                                                         « سوالات متداول در خصوص تقاضای صدور کارت شناسایی»


سوال: عضو هیئت علمی هستم وتقاضای صدورکارت شناسایی دارم .

پاسخ : ضمن ارسال اطلاعات به شرح (فایل عکس پرسنلی 4× 3 ،درج نام ونام خانوادگی به فارسی و لاتین به صورت کامل در صورت دارا بودن پسوند ،ذکر عنوان رشته تخصصی ،مرتبه علمی ،آدرس پست الکترونیک وشماره ملی )وارسال به ایمیل bagherim6[at]mums.ac.ir درخواست صدور کارت شما به واحد صدور کارت منعکس و بعد از ارسال کارت شناسایی طی تماس تلفنی درخصوص زمان مراجعه جهت تحویل کارت به شما اطلاع خواهند داد .

 

----------------------------------------------

 

سوال: عضو هیئت علمی هستم که به جهت ارتقای مرتبه علمی تقاضای صدور کارت شناسایی مجدد دارم  .

 

پاسخ : ضمن ارسال اطلاعات به شرح (فایل عکس پرسنلی 4× 3 ،درج نام ونام خانوادگی به فارسی و لاتین به صورت کامل در صورت دارا بودن پسوند ، ذکر عنوان رشته تخصصی ،مرتبه جدید علمی ،آدرس پست الکترونیک وشماره ملی )وارسال به ایمیل bagherim6[at]mums.ac.ir درخواست صدور کارت شما به واحد صدور کارت منعکس و بعد از ارسال کارت شناسایی طی تماس تلفنی درخصوص زمان مراجعه جهت تحویل کارت به شما اطلاع خواهند داد .

 

*توجه داشته باشید عودت دادن کارت شناسایی قبلی ،هم زمان با دریافت کارت شناسایی جدید الزامی است .*

 

----------------------------------------------


سوال: دانشجوی جدید الورود هستم وتقاضای صدور کارت شناسایی دارم .

پاسخ : ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی دررشته دندانپزشکی ،ضروری است ابتدا پورتال دانشجویی  خود را عکس دار نموده وبعد از آن ضمن مراجعه به واحد حراست و ارائه شماره دانشجویی به همکار واحد حراست ،درخواست صدور کارت شما به واحد صدور کارت منعکس و بعد از ارسال کارت شناسایی طی تماس تلفنی درخصوص زمان مراجعه جهت تحویل کارت به شما اطلاع خواهند داد .

* تحویل کارت دانشجویی موقت ،زمان مراجعه جهت دریافت کارت شناسایی دانشجویی الزامی است *

----------------------------------------------

سوال: دانشجوی مهمان /انتقال موقت هستم و تقاضای صدور کارت شناسایی دارم .

پاسخ : دانشجویان مهمان /انتقال ضمن واریز وجه به مبلغ 000/200 ریال (معادل بیست هزار تومان )به شماره حساب 2138141655005 نزد بانک رفاه کارگران بنام درآمدهای آموزشی کارشناسی دانشگاه واطمینان از عکس دار بودن پورتال دانشجویی با ارائه تصویر موافقت مهمانی /انتقالی از معاونت آموزشی دانشگاه وارائه شماره دانشجویی به همکار واحد حراست ،درخواست صدور کارت شما به واحد صدور کارت منعکس وبعد از ارسال کارت شناسایی طی تماس تلفنی درخصوص زمان مراجعه جهت تحویل کارت به شما اطلاع خواهند داد .

----------------------------------------------

سوال: تاریخ اعتبار کارتهای صادره دانشجویی برای دانشجویان مهمان /انتقال موقت چگونه است ؟

پاسخ : با عنایت به موافقت با مهمانی /انتقالی موقت به تناسب بازه زمانی درج شده درنامه (یک ترم یا دوترم) برای کارت دانشجویی تاریخ اعتبار در نظر گرفته می شود .

 ----------------------------------------------

سوال: دانشجوی مهمان/انتقال موقت هستم که مجدداً با مهمان/انتقال موقت بنده موافقت شده است با توجه به منقضی شدن تاریخ اعتبار کارت صادره برای صدور مجددکارت دانشجویی می بایست چه مراحلی را طی کنم  ؟

پاسخ : با عنایت به اعلام موافقت با تمدید مهمانی /انتقالی به تناسب بازه زمانی ،روی کارت دانشجویی صادره برچسب تمدید اعتبار درج خواهد شد . با بهمراه داشتن تصویر موافقت مجدد مهمانی /انتقالی ضمن مراجعه به واحد حراست نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام فرمایید .

----------------------------------------------

سوال: دانشجوی مهمان/انتقال موقت هستم که مجدداً با مهمان/انتقال موقت بنده موافقت شده است با توجه به منقضی شدن تاریخ اعتبار کارت صادره تکلیف چیست ؟

پاسخ : با عنایت به اعلام موافقت با تمدید مهمانی /انتقالی به تناسب بازه زمانی ،روی کارت دانشجویی صادره برچسب تمدید اعتبار درج خواهد شد . با بهمراه داشتن تصویر موافقت مجدد مهمانی /انتقالی ضمن مراجعه به واحد حراست نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام فرمایید .

----------------------------------------------

سوال: دانشجوی مهمان /انتقالی موقت بودم که با مهمان /انتقال دائم بنده موافقت شده است واکنون تقاضای کارت شناسایی دانشجویی دائم دارم .

پاسخ : با عودت دادن لاشه کارت صادره بهمراه تصویر موافقت مهمانی /انتقالی دائم  به همکار واحد حراست مراجعه و بدون واریز وجه ،درخواست صدور کارت شما به واحد صدور کارت منعکس و بعد از ارسال کارت شناسایی طی تماس تلفنی درخصوص زمان مراجعه جهت تحویل کارت به شما اطلاع خواهند داد .

----------------------------------------------

سوال: دانشجوی دندانپزشکی هستم که یکبار کارت شناسایی دانشجویی دریافت کرده ام ولی متاسفانه آنرا گم گرده ام و اکنون مجددا ً درخواست صدور کارت شناسایی دانشجویی دارم .

پاسخ : ضمن توصیه به دقت درحفظ و نگهداری کارت دانشجویی ،ضروری است با دریافت فرم اعلام مفقودی کارت شناسایی وکسب امضاهای مسئولین مندرج در فرم و واریز وجه به مبلغ 000/200 ریال (معادل بیست هزار تومان )به شماره حساب 2138141655005 نزد بانک رفاه کارگران بنام درآمدهای آموزشی کارشناسی دانشگاه وارائه فرم تکمیلی بعد از ثبت شماره دبیرخانه به همکار واحد حراست ،درخواست صدور کارت شما به واحد صدور کارت منعکس و بعد از ارسال کارت شناسایی طی تماس تلفنی درخصوص زمان مراجعه جهت تحویل کارت به شما اطلاع خواهند داد .

----------------------------------------------

سوال: دانشجوی رشته دندانپزشکی هستم  می توانم کارت دانشجویی را به دوستم امانت بدهم ؟

پاسخ : کارت شناسایی با درج مشخصات تحصیلی شما بیانگر هویت شما می باشد ضروری است درنگهداری آن کوشا باشید .

 ----------------------------------------------

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی