برچسب تردد خودرو

بازدید: 1819
 

« آئين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو در کلیه واحد های دانشگاه علوم پزشكي مشهد»

مقدمه : 

   به منظور ساماندهي ، كنترل و نظارت صحيح بر تردد وسايل نقليه درکلیه محیط های دانشگاه علوم پزشكي مشهد(اعم از واحدهای اداری علوم پزشکی مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی و
بیمارستان های تابعه دانشگاه)که درادامه با نام اختصاری دانشگاه علوم پزشکی ذکر می شود و باتوجه به مسؤوليت مديريت حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه در اين خصوص آيين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو درکلیه محیط های دانشگاه علوم پزشکی به شرح زيرجهت اجرا ابلاغ  مي گردد.این طرح به صورت مراحل مختلف  فعلا جهت واحدهای مستقر در شهر مشهد اجرا خواهد شد .
مرحله اول : اعضای هیئت علمی دانشگاهمرحله دوم  :کارمندان رسمی و دانشجویان تخصصی  مرحله سوم : دانشجویان  مرحله چهارم  : ما بقی کارکنان دانشگاه در صورت وجود فضای پارک خودرو

(در حال حاضر فقط افراد شامل مرحله اول و دوم می توانند در فراخوان درخواست برچسب خودرو ثبت نام کنند )

الف: مقررات عمومي
1-  كليه دانشگاهيان محترم اعم از اعضاي هيات علمي ، كاركنان و دانشجويان در صورت داشتن خودروي شخصي مي توانند براساس مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه متقاضي دريافت مجوز تردد در کلیه محیط های دانشگاه علوم پزشکي باشند.
تبصره: ارسال و تكميل فرم جهت دريافت مجوز تردد به منزله مطالعه كامل آيين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو از سوي متقاضي مي باشد و لذا دارنده برچسب تردد ملزم به رعايت كليه مفاد آيين نامه  مي باشد.
2- برچسب هاي مربوط به تردد وسايل نقليه درکلیه محیط های دانشگاه علوم پزشکی در رنگهاي مختلف و با مدت اعتبار  متفاوت تهيه شده و پس از طي مراحل قانوني به متقاضيان تحويل مي گردد.
3- رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و همچنين ضوابط داخلي كه از سوي حراست و حفاظت فيزيكي حراست دانشگاه در خصوص چگونگي تردد ، پاركينگ ، سرعت مجاز و... اعلام شده درکلیه محیط های دانشگاه علوم پزشکی الزامي است. بديهي است عوامل راهنمايي و رانندگي برابر مقررات با تخلفات راهنمايي و رانندگي برخورد و اعمال قانون مي نمايند.
4- تمديد اعتبار برچسب تردد و همچنين صدور مجوز المثني ، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سيستم ثبت سوابق حفاظت فيزيكي دانشگاه علوم پزشکی مي باشد.

5 - دربهاي مجاز براي ورود به کلیه محیط های دانشگاه علوم پزشکی  و همچنين ايام و ساعات تردد باتوجه به نوع برچسب صادره ومحل خدمت درج شده برروي برچسب مي باشد و براي ديگر
 واحد ها درصورت وجود جاي خالي وبا صلاحديد مسئولين انتظامات واحد مربوطه مشخص و اعلام مي گردد

 بديهي است داشتن مجوز تردد به منزله حق ورود و خروج در هر ساعت و يا از هر درب واحدهاي دانشگاه نمي باشد.

6- تردد درکلیه محیط های دانشگاه علوم پزشکی صرفاً براي خودرويي كه مشخصات آن بر روي برچسب مربوطه درج گرديده مجاز مي باشد و درصورت مشاهده هرگونه تخلف در اين خصوص طبق آئين نامه تخلفات اعمال قانون خواهد شد.

7- حفاظت فيزيكي دانشگاه علوم پزشکی به منظور انجام ماموريتهاي محوله مجاز مي باشد در حضور مالك خودرويا راننده  نسبت به بازرسي خودرو اقدام نمايد.

8- اجراي اين دستورالعمل مربوطه به اوقات و روزهاي عادي است. در ايام خاص مانند توزيع كارت   آزمون -  برگزاري آزمون - ايام نوروز و ......... برابرتشخيص واحد اقدام خواهد شد.

9- هزينه صدورو چاپ برچسب 50000 ريال مي باشد که متقاضي مي بايست به حساب درآمدهاي غيردرماني دانشگاه به شماره حساب  سيبا  2178141602004 نزدبانک ملي شعبه بيمارستان امام رضا(ع) پرداخت نمايد.

10 - صدور برچسب مخصوص تردد در پرديس دانشگاه فردوسي طبق روال قبل همچنان ادامه دارد بديهي است متقاضيان مبلغ  20000 ريال بابت هزينه چاپ برچسب به شماره حساب 99336- 4252 نزدبانک تجارت  بنام مديريت اموراداري و پشتيباني دانشگاه فردوسي واريز نموده و رسيد آنرا هنگام تحويل برچسب به حفاظت فيزيکي دانشگاه مستقر درپرديس فردوسي مابين دانشکده هاي پزشکي و دندانپزشکي ساختمان شهيد صالحيان ارائه نمايند

ب: چگونگي صدور برچسب تردد

1- واجدين شرايط مي توانند ضمن مراجعه به سايت دانشگاه تقاضاي خود براي اخذ برچسب تردد را به پايگاه اطلاع رساني حراست(حفاظت فیزیکی) ارسال نمايند.

2- پس از بررسي تقاضاي واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طريق حراست واحدها پس ازچک  اصل مدارک خودروبه متقاضيان تحويل مي گردد.

3- برچسب صادره بايد درقسمت پائين شيشه جلوي خودرو (سمت راننده) ، بطوريكه مشاهده آن توسط نيروهاي حفاظت فیزیکی به سهولت امكان پذيرباشد نصب شود.

4- دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغييروضعيت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصيلي – اخراج –  واگذاري يا تعويض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسويه حساب به حراست واحد تحويل نمايد. بديهي است صدور برچسب تردد با مشخصات جديد منوط به ارائه برچسب قبلي است.

5- صدور برچسب المثني مستلزم وصول گزارش كتبي به واحد صدور مجوز ( مبني برمفقودشدن برچسب اوليه ناشي از سرقت خودرو ، شكستن شيشه، سرقت برچسب و يا هر حادثه مشابهي ديگر) و ارائه  مدارك  رسمي در اين خصوص مي باشد بنابراين در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تاييد مراجع ذيربط( انتظامي وقضائي ) در اسرع وقت ضروري است ، پس از بررسي مدارك واصله برچسب المثني براساس دستور العمل صادر خواهد شد.

6- - هزينه پاركينگ اضافي در صورت درخواست برچسب دوم 500000 ريال مي باشد. 

« مشخصات و مختصات برچسب هاي تردد»

1- مدت اعتبار برچسب در قسمت بالا ( سمت راست ) درج شده است.

2- شماره پلاك انتظامي خودرو در كادر وسط برچسب ذكرمي شود.

3- باركد جهت انجام كنترل الكترونيكي در قسمت پائين برچسب ( سمت چپ ) تعبيه شده است.

4- شماره مسلسل برچسب و كد محل خدمت دارنده آن در قسمت پائين ( سمت راست ) درج شده است . لازم به ذكر است هر يك از واحدهاي دانشگاه علوم پزشکی داراي كد مستقل مي باشند.

5- ابعاد برچسب7 *9 سانتيمتر مي باشد.

 6- برچسب زرد ، با مدت اعتبار دوسال  مربوط به دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي مي باشد .

مدارک لازم جهت تقاضای  صدور برچسب تردد خودرو درمحدوده پردیس دانشگاه


1.تکمیل فرم مربوطه (فرم صدور برچسب تردد خودرو در محدوده پردیس دانشگاه)      

 

برای دریافت فرم به مسئول انتظامات دانشکده دندانپزشکی مراجعه فرمایید

2.یک قطعه عکس 4 × 3 پشت نویسی شده


 

3. یک برگ کپی کارت شناسایی اداری                                                  

 

*** درصورت عدم صدورکارت شناسایی اداری ، کپی فرم قرارداد (پشت ورو )***

4. یک برگ کپی کارت خودرو پشت ورو


 

5.فیش واریزی به شرح فوقجهت درخواست برچسب تردد خودرو از طریق سامانه، لطفاً اینجا کلیک نمایید

 
     

منوي اصلي صفحات داخلی