جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تاپایان سال 95

بازدید: 361
 


 جدول زمان بندی برگزاری جلسات شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95-96


 
 
 


ایام هفته


تاریخ برگزاری جلسه

ساعت برگزاری جلسه

یکشنبه

95/6/14


ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2یکشنبه


95/7/18


ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2یکشنبه


95/8/23


ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2یکشنبه


95/9/21


ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2


یکشنبه

95/10/19


ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2یکشنبه


95/11/24


ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2یکشنبه


 


95/12/22

 

 

 ساعت 7/30صبح سالن سمینار 2


 

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی