بازدید: 275
 

جهت دانلود فایل دروس اینجا کلیلک نمایید

برنامه دروس علوم پايه  کليه  رشته هاي تخصصي   درسال 96-95

عنوان درس

رشته

رشته

رشته

رشته

رشته

رشته

رشته

رشته

رشته

رشته

روز هفته

ساعت کلاس

راديولوژي

اندو

ترميمي

ارتدنسي

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

جراحي

بيماريهاي دهان

 

 

آموزش پزشکي 1

راديولوژي

اندو

ترميمي

-

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

جراحي

-

چهارشنبه

30/10-30/7

روش تحقيق EBN

راديولوژي

اندو

ترميمي

ارتدنسي

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

جراحي

-

شنبه

30/10-/8

کنترل عفونت و ايمني بيمار

راديولوژي

اندو

ترميمي

-

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

-

-

چهارشنبه

12-30/10

تشريح سرو گردن

راديولوژي

اندو

-

-

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

جراحي

-

پنجشنبه

12-30/10

آسيب شناسي دهان وفک وصورت

راديولوژي

اندو

-

-

پريو

-

-

پروتز

-

-

سه شنبه

14-30/12

فوريت هاي پزشکي

-

اندو

ترميمي

-

پريو

کودکان

-

پروتز

-

-

شنبه

14-30/12

 قوانين پزشکي و اخلاق حرفه اي

-

اندو

ترميمي

-

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

جراحي

-

دوشنبه

14-12

ايمني شناسي و ميکروب شناسي

-

اندو

-

-

پريو

کودکان

آسيب شناسي

پروتز

جراحي

-

یکشنبه

14-30/12

بافت وجنين شناسي

-

اندو

-

-

پريو

-

-

-

جراحي

-

سه شنبه

14-30/12

فارماکولوژي

-

اندو

ترميمي

-

پريو

-

-

پروتز

جراحي

-

پنجشنبه

/10-30/8

ژنتيک

-

-

-

-

پريو

کودکان

-

-

جراحي

-

چهارشنبه

14-12

فيزيولوژي و بيولوژي دهان

-

اندو

-

ارتدنسي

پريو

کودکان

-

-

-

-

سه شنبه

30/8-30/7

فتوگرافي باليني

-

اندو

ترميمي

ارتدنسي

پريو

کودکان

-

پروتز

-

-

یکشنبه

30/8-30/7

ميکروب شناسي

-

-

-

-

پريو

-

-

-

-

-

با هماهنگی گروه

معرفی شوند

رايانه وسیستم اطلاع رسانی

-

-

-

-

-

-

-

-

جراحي

-

با هماهنگی گروه

معرفی شوند

مدیریت و حاکمیت بالینی سال دوم

رادیولوژی

اندو

ترمیمی

 

پریو

کودکان

آسیب شناسی

پروتز

 

 

یکشنبه

30/8-30/7

 

 

 

 
   

 

منوي اصلي صفحات داخلی