افتخارآفرینان جشنواره شهید هدایت سال 1394

بازدید: 853

 

   
 • *مقالات برتر پژوهشی:

   دکترفرزانه احراری

   دکترعلی باقرپور

  دکتر آتس سا پاک فطرت

  دکتر آرزوجهان بین

   دکتر حسن حسین پور

   دکترسعیده خواجه احمدی

  دکتر امین راه پیما

  دکتربراتعلی رمضان زاده

  دکترنصراله ساغروانیان

  دکترهومان شفاعی

  دکترمجیدصنعت خانی

  دکترعلی فروزانفر

  دکتر نرگس قاضی

  دکترنوشین محتشم

  دکتراعظم السادات مدنی

  دکتر فاطمه ملک نژاد

  دکتر حوریه موسوی

  *بخش تالیف  فصل کتاب :دکترجمیله قدوسی

  *بخش پژوهشگربرتر دانشجویی:امیرحسین نجات

 

 

 

منوي اصلي صفحات داخلی